Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5403 28f8 390
Reposted fromfungi fungi viakatastrofo katastrofo
3078 972b 390
Reposted fromkaiee kaiee viakatastrofo katastrofo
4451 5a16 390
Volt Centertel
Reposted fromZircon Zircon viakatastrofo katastrofo
4725 405d 390
Reposted fromteijakool teijakool viakatastrofo katastrofo
9114 7e93 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaromantycznosc romantycznosc
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
4037 7976 390
Reposted frommaim-me maim-me viaWlodara Wlodara
2950 32dd 390
Reposted fromriseandshine riseandshine viaWlodara Wlodara
6774 2c6d 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viawszystkodupa wszystkodupa
9523 6186 390
Reposted fromverronique verronique viaSzczurek Szczurek


Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaepidemic epidemic
0995 e860 390
Reposted fromscorpix scorpix viaSzczurek Szczurek
2430 3fd4 390
1525 269f 390
Reposted frommrrru mrrru viajointskurwysyn jointskurwysyn
5619 fb82 390
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
7076 7e0d 390
Reposted fromheartsboxcars heartsboxcars viashakeme shakeme
2986 6d5b 390
rys. Sławomir Mrożek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl