Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9552 a8ed 390
Reposted frombudas budas viaBabson Babson
7877 72a1 390
Reposted fromtfu tfu viaBabson Babson
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
Reposted fromnazarena nazarena viawujcioBat wujcioBat
4790 47f1 390
Reposted fromtfu tfu viaaynis aynis
5756 c3b1 390
Reposted fromMatalisman Matalisman vialubisztosuko lubisztosuko
6034 a678 390
Reposted fromsaku saku viarudosci rudosci
6092 1373 390
Reposted fromxawery xawery viaaynis aynis

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
Reposted fromnirvitii nirvitii vialittlewhitelies littlewhitelies
7789 c9ec 390
Reposted from4777727772 4777727772 viabeattman beattman
8538 2021 390
Reposted fromrisky risky viaslomka slomka
7738 c190 390
"You need to connect yourself with Jesus."
Reposted fromtoganja toganja viaelavator elavator
5426 d917 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaBabson Babson
6213 7682 390
Reposted fromintotheblack intotheblack viaslomka slomka
7139 abb3 390
Reposted fromartlover artlover viamaciekp maciekp
3181 2b03 390
Reposted fromGIFer GIFer viaslomka slomka
0658 e92a 390
Reposted fromratek ratek viakjuik kjuik
4454 e5bd 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl