Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1976 5f60 390
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
3511 324d 390
Reposted fromteijakool teijakool viajointskurwysyn jointskurwysyn
4174 b63d 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafriends friends
1065 cdcd 390
Reposted frommarceline777 marceline777 viafoodforsoul foodforsoul
Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
0556 9c0a 390
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viairmelin irmelin
3240 15f1 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawakemeupx wakemeupx
8947 db8f 390
Reposted fromtereska tereska viairmelin irmelin
3613 1e6a 390
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake vialeimakid leimakid
1394 5c21 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viawakemeupx wakemeupx
2740 5b4e 390
Reposted fromTamahl Tamahl viafoodforsoul foodforsoul
7495 afb1 390
Reposted fromsarazation sarazation viagosialap gosialap
Nic nie łączy ludzi tak bardzo
jak rozłąka.
Dlatego śpię w okularach,
aby cię lepiej widzieć,
gdy mi się przyśnisz.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viairmelin irmelin
0167 9947 390
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl